1. آقای ناصر امیری زگلوجه 498 رای و 4% آرا
  2. آقای نادر امیدی تیكمه داش  1893 رای و 15% آرا      
  3. آقای احد خیری 1076 رای و 8% آرا
  4. آقای حاج حمزه زمانپور بستان آباد 11  رای  و  0.08% آرا
  5. آقای حسین كوهستانی عین الدین 3222 رای و 25% آرا
  6. آقای مهندس محمدی 146 رای  و 1% آرا
  7. آقای غلامرضا نوری قزلجه 4230 رای و 33% آرا
  8. آقای محمد وحدتی هلان 1772 رای و 14% آرا

اگر ایسته سز حوزه تیكمه داش ین نتایجین جزئیات ایله قویارام.

هله لیك

شنبه 13 اسفند 1390
بؤلوملر : اخبار,